بایگانی برچسب: داستان کوتاه

معلم پسرک را صدا کرد تا انشایش را که موضوعش علم بهتر است یا ثروت را بخواند. پسرک گفت ننوشته. معلم با خط کش پسرک را تنبیه کرد پسرک در حالی که دستهایش قرمز شده بود زیر لب گفت :آری ثروت بهتر است, چون اگر پول داشتم دفتر میخریدم

توضیحات بیشتر »